Gaf-Deac Ioan

Setup Menus in Admin Panel

Concursul directorilor de scoli s-a facut FARA respectarea legii.

Din nefericire seria “greselilor” administrative ale PRIMARIEI SECTOR 4 continua.

In data de 12.10.2016 a avut loc concursul de ocupare a tuturor posturilor de directori pentru unitatile de invatamant pubice din Sectorul 4 (si nu numai).

Din comisia de concurs, conform legii, era obligatoriu sa faca parte si reprezentantii autoritatilor locale din sector, respectiv reprezentanti ai Primariei si ai Consiliului Local Sector 4.

Situatia a fost de asa natura incat in comisie, ca reprezentanti ai AUTORITATILOR LOCALE au fost doar cei ai primariei, fara consilierii locali.

Astfel, COMISIILE DE EXAMEN SUNT NELEGALE si in principiu atrag de la sine ILEGALITATEA INTREGII PROCEDURI DE EXAMEN.

 

Iata ARGUMENTELE JURIDICE CARE SUSTIN SITUATIA PREZENTATA:

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din 31.08.2016
În vigoare de la 09.09.2016

 Art. 11.

(1) Inspectorul şcolar general emite, cu 10 zile lucrătoare înainte de prima zi a sesiunii de concurs, deciziile de constituire a comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a).

(2) Cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de data-limită la care inspectoratul şcolar emite decizia de constituire a comisiilor de concurs, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se organizează concurs transmit inspectoratului şcolar listele cuprinzând cadrele didactice propuse a face parte din comisia de concurs, precum şi reprezentanţii autorităţilor publice locale nominalizaţi în acelaşi scop, cu precizarea datelor de contact: telefon, e-mail, adresa de corespondenţă poştală etc.

(3) În vederea constituirii comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat, imediat după publicarea anunţului în presă privind organizarea concursului, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se organizează concurs se adresează în scris:

  1. a) autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz, pentru desemnarea a 2 reprezentanţi care să facă parte din comisiile de concurs;
  2. b) consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ, pentru desemnarea unui reprezentant care să participe la concurs în calitate de observator;
  3. c) dacă este cazul, consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ, pentru desemnarea unui reprezentant care să participe la concurs în calitate de observator.

Art. 12.

(1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct la unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu excepţia centrelor de excelenţă, se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:

  1. a) coordonator – un reprezentant al inspectoratului şcolar;
  2. b) 4 membri propuşi de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concurs: 2 cadre didactice titulare care au cel puţin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, şi 2 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale care au cel puţin acelaşi nivel de studii cu al candidaţilor, în funcţie de modul de finanţare a unităţii;
  3. c) secretar – un inspector şcolar/cadru didactic desemnat de inspectoratul şcolar.

(2) În situaţii excepţionale reprezentanţii autorităţilor publice locale pot avea şi un nivel de studii inferior cu cel al candidaţilor.

(3) În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct sunt incluşi, în calitate de membri, în locul reprezentanţilor autorităţilor publice locale, 2 delegaţi ai ministerului de resort. În cazul palatelor, cluburilor copiilor şi cluburilor sportive şcolare, unul dintre reprezentanţii autorităţilor publice locale este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) În cazul liceelor, seminariilor teologice şi unităţilor de învăţământ confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv are calitate de observator.

 

CINE SUNT AUTORITATILE LOCALE, CONFORM LEGII?

Capitolul V din Constitutia Romaniei, astfel cum a fost revizuita prin Legea din 18 septembrie 2003, este intitulat – „Administratia Publica“ si cuprinde Sectiunea 1 intitulata „Administratia Publica centrala de specialitate“ si Sectiunea 2, intitulata „Administratia Publica locala“.

In conformitate cu prevederile constitutionale mentionate, autoritatile Administratiei Publice Locale sunt urmatoarele:

– Consiliile Locale,

– Primariile,

– Consiliul Judetean.
Legea 215/2001 republicata

ART. 23

(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune,  oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi  deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în  condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi  rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.


CUM SE DESEMNEAZA REPREZENTANTII AUTORITATILOR LOCALE:

Desemnarea se realizează prin dispoziție a Primarului care va avea ca bază juridică:

  • Referatul de specialitate al direcției pentru învățământ
  • Hotărârea consiliului local prin care sunt desemnați reprezentanții consiliului (din rândul consilierilor în funcție).

0 Responses on Concursul directorilor de scoli s-a facut FARA respectarea legii."

Gâf-Deac I. Ioan  © 2016 - Toate drepturile sunt rezervate.